Ogłoszenie Antydyskryminacyjn - Polish

Flushing Hospital Medical Center zabrania dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, informacje genetyczne, niepełnosprawność, kraj pochodzenia, przodków, orientację seksualną, tożsamość płciową/orientację seksualną, preferencje zwracania się, stan cywilny, sytuację rodzinną, status weterana i/lub zwolnienie z wojska, obywatelstwo oraz jakikolwiek inny chroniony status.

Flushing Hospital Medical Center:

Zapewnia darmową pomoc i usługi dla pacjentów z ułomnościami, aby mogli oni efektywnie komunikować się z personelem, jak na przykład:

  • Wykwalifikowani tłumacze amerykańskiego języka migowego
  • Pisemne informacje w innych formatach (duży druk, audio, przystępny elektroniczny format, inne formaty)

Zapewnia darmowe usługi językowe dla tych, których językiem ojczystym nie jest język angielski, jak na przykład:

  • Wykwalifikowani tłumacze medyczni
  • Informacje w innych językach

Jeśli potrzebujesz takiej pomocy, zawiadom o tym personel lub skontaktuj się z Programem Pomocy Językowej pod numerem 718-206-8671 lub napisz email na adres LAP@jhmc.org.

Jeśli uważasz, że Flushing Hospital Medical Center nie zapewnił tych usług lub w jakikolwiek inny sposób ucierpiałeś z powodu dyskryminacji rasowej, religijnej, dotyczącej koloru skóry, kraju pochodzenia, wieku, niepełnosprawności, płci, tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej, możesz wnieść skargę za pomocą Biura Rzecznika Pacjenta, dzwoniąc pod numer 718-670-5386, osobiście pod adresem 4500 Parsons Blvd, 1982 Bldg., 1st Fl, Flushing, NY 11355 oraz pisząc email na adres PatientAdvocacy.Flushing@jhmc.org . Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu skargi, Adwokat Pacjentów jest do Twojej dyspozycji.

Możesz także wnieść skargę cywilną do Biura Praw Obywatelskich Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA elektronicznie za pomocą Portalu Zażaleń Biura Praw Obywatelskich, dostępnego pod adresem https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsflub też mailowo albo telefonicznie:

Departament Zdrowia i Usług Społecznych USA

200 Independence Avenue, SW Pokój 509F, Budynek HHH

Waszyngton, D.C. 20201

1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg są dostępne na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.